Integritetspolicy för STENI AS

Behandling av personuppgifter

STENI AS har åtagit sig att skydda dina individuella rättigheter och personuppgifter.

EU: s nya lag avseende personlig integritet, GDPR, är utformad för att säkerställa datasäkerheten över europeiska landgränser i EU och EES-länderna, som en del av den norska personuppgiftslagen. I denna policy hittar du information om hur vi arbetar för att följa lagstiftningen och skydda din personliga integritet.

[Personuppgift är en information eller bedömning som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och personnummer.

Uppgifter om beteendemönster anses också utgöra personuppgifter. När du t.ex. söker på nätet lämnar du digitala spår efter dig. För ytterligare information, se cookies]

 

Integritetspolicy för STENI AS     

I denna policy beskriver vi hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Detta gäller dig som kund, potentiell kund, anställd hos vår kund eller andra relevanta parter, samt reella licenstagare, auktoriserade representanter, som företrädare för företag och närstående parter.

Policyn omfattar följande information:

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Cookies (informationskapslar)
 3. De kategorier av personuppgifter vi samlar in från våra registrerade företagskunder
 4. Behandling och användning av personuppgifter
 5. Utlämnande av personuppgifter
 6. Skydd av personuppgifter
 7. Rätten till personlig integritet
 8. Lagring av personuppgifter
 9. Ändring av integritetspolicy och policy avseende cookies
 10. Kontaktperson för denna policy och för integritetsfrågor i allmänhet

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är STENI AS, org.nr 918 150 145, Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt, Norge

 

Cookies (informationskapslar)

Vi inhämtar, hanterar och analyserar data om hur våra hemsidor används. Trafikdata är uppgifter som är kopplade till besökande på webbsidan och till uppgifter som hanteras där. Cookies och liknande teknik används för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder dig, samt för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen vid användning av vår webbplats.

Du kan blockera cookies genom att ändra inställningar i webbläsaren. Detta kan leda till att vissa funktioner och delar av vår webbplats begränsas.

Se egen sida för ytterligare information om användningen av cookies.

 

De kategorier av personuppgifter vi samlar in från våra registrerade företagskunder

Olika kategorier av personuppgifter som inhämtas och lagras hos oss

 • Identifieringsinformation: Namn och företag
 • Kontaktuppgifter Telefon-/mobilnummer e-postadress, postadress och hemsida
 • Kundinformation: Varuköp och transaktionshistorik
 • Ekonomisk information: Betalnings- och transaktionsdata samt kredithistorik
 • Lagstadgad information: Bokföring, penningtvätt, m.m.

Uppgifterna samlas in främst från dig, till exempel när du anmäler dig till våra nyhetsbrev eller beställer varuprover. Vi samlar även in uppgifter i samband med beställning eller köp hos våra säljare eller leverantörer, och när du använder våra tjänster.

 

Övrig information som vi kan komma att samla in som kan kopplas till dig som individ, direkt eller genom tredje part:

 • STENI AS samlar också in andra uppgifter du ger oss, till exempel feedback eller förfrågningar i butiker eller digitala kanaler och liknande
 • Register som förs av offentliga myndigheter, t.ex. folkbokföringsregister, företagsregister och liknande
 • Register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationstjänster
 • Andra företag som vi samarbetar med.

 

Behandling och användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter bl.a. för att leverera varor och tjänster, för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt de avtal som vi har ingått med dig, samt för att kunna ge dig erbjudanden och utveckla bra användarupplevelser. Vidare använder vi dina personuppgifter för allmän behandling och administrering av din kundrelation med oss. Vi kan också behandla personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag och andra föreskrifter.


Vi är enligt lag skyldiga att använda denna information t.ex. för:

 • Att ha en god kunskap om dig som kund
 • Bokföringskrav
 • Krav och skyldigheter som är kopplade till betaltjänster
 • Förebyggande och avslöjande av brott.

 

Då det föreligger ett berättigat intresse för att använda personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter och utveckling

 • Personuppgifter kan även användas för marknadsföring samt för produkt- och affärsutveckling. Ändamålet är att kunna utveckla affärer, produkter, varor, tjänster och kundupplevelser, och kunna ge dig som kund fina erbjudanden och en bra kundupplevelse.

Samtycke

 • Om du ger ditt samtycke kommer vi att kunna behandla dina personuppgifter inom ramen för ditt samtycke. Detta kan till exempel innebära att skicka dig information om våra produkter och projekt, samt att registrera uppgifter om hur du vill bli kontaktad av oss, t.ex. via SMS eller e-post. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

 

Utlämnande av personuppgifter

Exempel på instanser som vi kan lämna ut dina personuppgifter till:

 • Myndigheter
 • Företag inom STENI AS
 • Leverantörer
 • Leverantörer av betaltjänster och affärspartners

Utlämnande av personuppgifter sker endast under förutsättning att det finns nödvändiga avtal om ytterligare sekretess.

 

Hur STENI AS hanterar dina personuppgifter gentemot tredje part.

 • Vi värnar våra kundrelationer och därför lämnar vi endast ut information om dig när det behövs. Exempel på områden där detta krävs: Identifiering av dig
 • Uppfyllande av avtal och åtaganden

Uppgifterna lämnas endast ut med ditt samtycke, eller om det är tillåtet enligt lag, internt inom STENI AS, till externa samarbetspartners och andra företag som säljer produkter för vår räkning eller tillsammans med oss. För att tillhandahålla varor och tjänster kan vi även komma att vidarebefordra uppgifter till andra servicefunktioner inom och utanför STENI AS.

Vi har också avtal med utvalda leverantörer, inklusive. behandling av personuppgifter för vår räkning, till exempel leverantörer av IT-utveckling, drift och support.

Utlämnande av personuppgifter till länder utanför EU/EES

 • Om vi överför personuppgifter till länder utanför EES-området säkerställer vi att detta sker enligt Europeiska kommissionens villkor, t.ex. att det finns en fullgod skyddsnivå i det aktuella landet etc. (I sådana fall tillämpas EU:s standardklausuler, som är godkända av EU-kommissionen).

 

Skydd av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är centralt för vår verksamhet och denna bör ske på ett tryggt och säkert sätt. Vi har tekniska och administrativa rutiner och har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkra och skydda informationen vi lagrar och använder.

 

Rätten till personlig integritet

Du har när som helst rätt att begära följande:

 • Att få insyn i vilka personuppgifter vi sparar och hanterar, om inget annat anges i lagar eller andra villkor
 • Att felaktig eller bristfällig information korrigeras, förutsatt att det inte finns några andra begränsningar i lagstiftning eller liknande
 • Att din personliga information raderas, t.ex. om du återkallar samtycke eller av någon annan legitim anledning inte längre vill tillåta att vi behandlar dina personuppgifter
 • Att få ut dina personuppgifter i maskinläsbar form, s.k. dataportabilitet. Uppgifterna kan också överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Exempel på sådan personuppgiftsansvarig kan vara andra företag som kunden önskar ska få uppgifterna.

 

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge de krävs för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades, för att uppfylla de avtal vi har med dig, eller så länge det krävs enligt lagar och förordningar.

Exempel på lagringstid:

 • Bokföringslagar 10 år
 • Betaltjänster 5 år
 • STENI har 40 års funktionsgaranti

 

Ändring av integritetspolicy och policy gällande cookies

Då och då görs ändringar i denna integritetspolicy. Vi kommer aldrig att begränsa dina rättigheter enligt gällande sekretesslagar. Om det görs väsentliga ändringar kommer vi att ge tydlig information om detta när så krävs, enligt gällande lagstiftning.

 

Kontaktperson för denna policy och för integritetsfrågor i allmänhet

Frågor om integritet kan adresseras till STENI AS. Du kan kontakta via e-post: gdpr@steni.no

Du kan också kontakta Datainspektionen om du har invändningar eller klagomål angående hur vi hanterar dina personuppgifter.